SIANs bokbrenning 

For et par uker siden arrangerte den islam-kritiske organisasjonen SIAN en tilstelning som skulle kulminere i at de satte fyr på et eksemplar av Koranen. NRK oppsummerer slik: «Sian (Stopp Islamiseringen av Norge) holdt i ettermiddag en demonstrasjon på Torvet i Kristiansand. I forkant av demonstrasjonen hadde de varslet at de ville sette fyr på Koranen.» 

NRK forteller videre at «Dette [å sette fyr på Koranen] hadde politiet gitt beskjed til Sian om at de ikke ville tillate. – En slik markering er kontroversiell. Det er mye engasjement. Og derfor tillot vi ikke åpen ild. Det vil være en risiko for Sian, motdemonstranter og publikum, sier stabssjef i Agder politidistrikt Morten Sjustøl. Sian-leder Arne Tumyr holdt appell og avsluttet den med å si:

– Politiet nekter oss å brenne Koranen. Vi kaster den derfor i avfallsdunken til Kristiansand kommune. Idet Koranen ble kastet i en søppeldunk tente et annet Sian-medlem fyr på boken. Da brøt motdemonstranter seg forbi sperringene og det oppstod full slåsskamp. Sian-medlemmene ble fraktet vekk i politiets biler.» 

https://www.nrk.no/sorlandet/sian-skapte-kaos-pa-demonstrasjon-1.14784929

Vi tar sterk avstand fra bokbrenning; bokbrenning er noe som med rette forbindes med totalitære krefter som ønsker å hindre borgernes tilgang til fri informasjon og meningsutveksling. Bokbrenning er noe som opp igjennom historien er blitt praktisert av tyranniske regimer, som f.eks. av Hitlers nasjonalsosialistiske regime, og av religiøse diktaturer. 

«Nasjonalsosialistenes bokbrenning var en kampanje iverksatt av myndighetene i det nasjonalsosialistiske Tyskland for å brenne bøker som ikke var i samsvar med nasjonalsosialistisk ideologi. Aksjonen ble gjennomført av SA, partiets «stormtropper», og nasjonalsosialistiske ungdoms- og studentorganisasjoner i rituelle seremonier flere steder i Tyskland 10. mai 1933. Totalt ble det brent om lag 25 000 bøker fra 2 500 forfattere, hovedsakelig jødiske, blant andre Heinrich Mann, Heinrich Heine og Karl Marx. Også den norske nobelprisvinneren Sigrid Undset opplevde å få sine bøker brent.» (Wikipedia)

https://no.wikipedia.org/wiki/Nasjonalsosialistenes_bokbrenning

Noen eksempler fra tidligere i historien: 

«After the First Council of Nicea (325 CE), Roman emperor Constantine the Great issued an edict against nontrinitarian Arians which included a prescription for systematic book-burning …». 

«In 1244, as an outcome of the Disputation of Paris, twenty-four carriage loads of Talmuds and other Jewish religious manuscripts were set on fire by French law officers in the streets of Paris. … ».

«Burning of Aztec and Mayan manuscripts in the 1560s: During the conquest of the Americas and in the aftermath of the encounter between European and indigenous American civilizations, many books written by indigenous peoples were destroyed.  … ».

«The schism between the Church of England and that of the Roman Catholic Church reached a tipping point during the Tudor and Stuart periods of England (1485–1603, 1603–1714), when the citizens loyal to Crown and Country sacked Abbeys and Monasteries across the British countryside, and pillaged their valuable books to burn, degrade, or destroy. … ».

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_burning

Disse eksemplene illustrerer at enkelte makthavere ønsker å fjerne visse ideer fra samfunnsdebatten ved å brenne bøkene de er skrevet ned i. Men dette er ikke den eneste grunnen til at noen vil brenne bøker: man kan også brenne en enkelt bok som en symbolsk handling for å ta avstand fra bokens innhold. Dette er etter vårt syn allikevel en forkastelig måte å vise en avstandtagen på. Slik bokbrenning bør allikevel være tillatt, men bare dersom følgende forutsetninger er oppfylt: man brenner et eksemplar man selv eier/har kjøpt, og det er ikke noen brannfare forbundet med brenningen.   

NRK siterer politiet som sier at de ikke ville tillate brenningen pga. «mye engasjement» fra et stort antall oppmøtte personer som har et annet syn på Islam enn SIAN har. Av bilder og video-opptak fra markeringen kan man se at det antall SIAN-folk er svært lite, mens det er hundrevis av motdemonstranter. Etter vårt syn har også motdemonstrantene all rett til å være der og markere sin uenighet med SIANs budskap, men før vi går videre vil vi påpeke én ting: Noen av motdemonstrantene bar plakater med tekster som «Nei til rasisme». Det virker som om disse demonstrantene tror at det å kritisere islam er en form for rasisme. Men islam er en ideologi, og dens tilhengere, muslimer, har valgt å slutte seg til denne ideologien. En rase er en biologisk kategori som man er født inn i (hvis vi da forutsetter at det gir mening å snakke om ulike menneskeraser) og som man tilhører uavhengig av egne valg, men det SIAN kritiserer er altså en ideologi som dens tilhengere har valgt å støtte. Å fremstille islamkritikk som et uttrykk for rasisme er da lite annet enn rent idioti (men slikt er det forøvrig svært mye av på den politiske venstreside).    

Det SIAN burde ha gjort er kanskje noe omtrent som dette: de kunne ha latt bokbrenningen være og i stedet lest høyt fra Koranen. Hvem kan ha noe imot dette? Her kunne både muslimer og islamkritikere funnet en felles arena. Koranen inneholder ganske mye, så man burde nok finne et  utvalg passende sitater, og vi gir nedenfor noen forslag til enkelte sitater som SIAN kunne ha lest opp. (Man bør huske at i de fleste vers i Koranen er det muslimenes Gud som fører ordet.) 

3:151 Vi skal kaste skrekk i de vantros hjerter, fordi de setter ved Guds side noe Han aldri har gitt autoritet. Deres herberge blir Ilden! 

8:12 … I de vantros hjerter vil jeg kaste skrekk! … 

8:39  Kjemp mot dem til det ikke lenger finnes forfølgelse, og all religion tilegnes Gud. [Dette er et pålegg til muslimer om at de skal bekjempe alle ikke-muslimer inntil islam er enerådende.] 

9:5 Når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! …  

9:29 Bekjemp dem som ikke tror på Gud og dommens dag, som ikke forbyr det Gud og Hans  sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut tributt i ydmykhet.      

9:73 Hør profet! Strid mot de vantro og hyklerne. Vær hard mot dem! Helvete blir deres herberge. Et sørgelig endelikt!  

47:4 Når dere møter de vantro i kamp, så gå løs på dem til de er helt nedkjempet, og bind stramme bånd. … Om Gud ville, kunne Han selv ta seg til rette overfor dem, men Han ønsker å sette noen av dere på prøve gjennom andre. De som kjemper og dør for Guds sak, deres gjerninger lar Han aldri løpe ut i intet.   

48:29 Muhammed er Guds sendebud, og de som er med ham, er harde mot de vantro og gode mot hverandre … 

5:33 Deres lønn som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis …  

5:51 Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne. De henger sammen. Den som slutter seg til dem, blir en av dem. Gud leder ikke urettferdige! 

5:72 Vantro er de som sier: «Gud, det er Kristus, Marias sønn» … for dem som gir noen plass ved Guds side, har Gud stengt paradiset, og deres herberge blir Ilden! For illgjerningsmenn er det ingen hjelpere. 

3:28 De som tror, må ikke slutte seg til vantro fremfor troende. De som gjør dette, hører slett ikke Gud til …  

9:111 Gud har kjøpt de troendes liv og eiendom mot paradisets have. De kjemper for Guds sak, de feller eller felles. Dette er et bindende løfte for Ham. … [Gud gir her et løfte som innebærer at de som kjemper for Guds sak og mister livet kommer til paradis.]   

9:123 Dere som tror, bekjemp de vantro som bor i nærheten! La dem finne hardhet i dere! Vit at Gud er med de gudfryktige.  

98:6 De vantro blant skriftefolkene og avgudsdyrkerne skal være i helvetes ild, og der skal de være og bli. Disse er de verste skapninger. 

2:282 …tilkall to mannlige vitner, eller en mann og to kvinner .. slik at hvis en av kvinnene skulle huske feil, så kan den andre påminne henne …. [Her sies at kvinners vitnemål har halvparten av den status som en manns vitnemål har.]

4:11 …En mannlig arving tilkommer to kvinneliges andel … [Her sies at kvinner kan arve halvparten av det en mann arver.]

4:34 Menn er kvinners formyndere … Derfor skal rettskafne kvinner være lydige … Dem som dere frykter oppsetsighet fra, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk. Hvis de er lydige, så forfølg ikke saken … 

7:81 I begjær går dere til menn fremfor kvinner. Dere er i sannhet et folk som går over grensen. [Her sies at homofil praksis er forbudt.] 

Ved å lese opp slike sitater fra Koranen, som ifølge ekte muslimer altså er Guds egne ord, og som skal tas bokstavelig i den grad det er mulig, så burde både muslimer og islamkritikere være fornøyd. (Sitatene vi har gjengitt over er fra Einar Bergs oversettelse, og den finnes i flere utgaver. Det å oversette kan by på utfordringer, og man kan iblant få et bedre inntrykk av hva originalen egentlig sier ved å se på flere ulike oversettelser. Nedenfor har vi derfor gjengitt noen av disse versene, og noen andre, i en engelsk oversettelse.)   

Ifølge islam består Koranen av Guds egne ord formidlet til Muhammed via engelen Gabriel. (Koranen er da en annen type verk enn Bibelen; Bibelen består av skrifter skrevet av mennesker inspirert av Gud: Bibelen kan da inneholde feil, noe Koranen altså ikke gjør siden den inneholder Guds egne ord). Det som sies i Koranen skal da ikke forstås billedlig, det skal som nevnt forstås bokstavelig der det er mulig.  

Som sagt over, den løsningen vi foreslår her – at SIAN arrangerer høytlesning fra Koranen – burde gjøre alle fornøyd. Både kritikere og tilhengere av islam burde satt pris på at kjennskapen til hva islam virkelig står for blir styrket! 

La oss helt til slutt også kommentere politiets beslutning om å ikke tillate at SIAN-folkene skulle tenne fyr på et av sine eksemplarer av Koranen. Fra NRKs omtale: «– En slik markering er kontroversiell. Det er mye engasjement. Og derfor tillot vi ikke åpen ild. Det vil være en risiko for Sian, motdemonstranter og publikum, sier stabssjef i Agder politidistrikt Morten Sjustøl.»

Politet forbød dette fordi en slik handling er kontroversiell. Men politet bør beskytte alle borgeres frihet – også friheten til de som har kontroversielle meninger eller utfører kontroversielle handlinger så lenge de er fredelige. Som Thomas Jefferson så treffende formulerte det: «The legitimate powers of government extend to such acts as are only injurious to others. But it does me no injury for my neighbor to say there are twenty gods, or no God. It neither picks my pocket nor breaks my leg.»  

Siden det å brenne et eksemplar av en bok hverken innebærer fysisk skade på person eller at noen blir fratatt noe han eier, burde slike handlinger være fullt ut tillatt. Politiet burde beskytte alles frihet, men det de gjorde her var å krenke visse upopulære opposisjonelles frihet. Dette er svært ille. Graden av ytringsfrihet er et tegn på graden av sivilisasjon. Forsvinner ytringsfriheten forsvinner også sivilisasjonen.  

$$$$$$$$$$$$$$ 

2:191-193 “And slay them wherever you come upon them, and expel them from where they expelled you; persecution is more grievous than slaying. But fight them not by the Holy Mosque until they should fight you there; then, if they fight you, slay them ― such is the recompense of unbelievers, but if they give over, surely Allah is All-forgiving, All-compassionate. Fight them, till there is no persecution and the religion is Allah’s; then if they give over, there shall be no enmity save for evildoers.”

3:28 “Let not the believers take the unbelievers for friends, rather than the believers ― for whoso does that belongs not to Allah in anything ― unless you have a fear of them. Allah warns you that You beware of Him, and unto Allah is the homecoming.”

3:151 “We will cast into the hearts of the unbelievers terror, for that they have associated with Allah that for which He sent down never authority; their lodging shall be the Fire; evil is the lodging of the evildoers.”

4:34 “Men are the managers of the affairs of women for that Allah has preferred in bounty one of them over another, and for that they have expended of their property. Righteous women are therefore obedient, guarding the secret for Allah’s guarding. And those you fear may be rebellious admonish; banish them to their couches, and beat them. If they then obey you, look not for any way against them; Allah is All-high, All-great.”

5:33 “This is the recompense of those who fight against Allah and His Messenger, and hasten about the earth, to do corruption there: they shall be slaughtered, or crucified, or their hands and feet shall alternately be struck off; or they shall be banished from the land. That is a degradation for them in this world; and in the world to come awaits them a mighty chastisement.”

5:51 “O believers, take not Jews and Christians as friends; they are friends of each other. Whoso of you makes them his friends is one of them. Allah guides not the people of the evildoers.”

5:59-60 “Say: ‘People of the Book, do you blame us for any other cause than that we believe in Allah, and what has been sent down to us, and what was sent down before, and that most of you are ungodly?’ Say: ‘Shall I tell you of a recompense with Allah, worse than that? Whomsoever Allah has cursed, and with whom He is wroth, and made some of them apes and swine, and worshippers of idols ― they are worse situated, and have gone further astray from the right way.’”

5:72 “They are unbelievers who say, ‘Allah is the Messiah, Mary’s son.’ For the Messiah said, ‘Children of Israel, serve God, my Lord and your Lord. Verily whoso associates with Allah anything, Allah shall prohibit him entrance to Paradise, and his refuge shall be the Fire; and wrongdoers shall have no helpers.’”

8:12 “When thy Lord was revealing to the angels, ‘I am with you; so confirm the believers. I shall cast into the unbelievers’ hearts terror; so smite above the necks, and smite every finger of them!’”

8:39 “Fight them, till there is no persecution and the religion is Allah’s entirely; then if they give over, surely Allah sees the things they do.”

9:5 “Then, when the sacred months are drawn away, slay the idolaters wherever you find them, and take them, and confine them, and lie in wait for them at every place of ambush. But if they repent, and perform the prayer, and pay the alms, then let them go their way; Allah is All-forgiving, All-compassionate.”

9:29 “Fight those who believe not in Allah and the Last Day and do not forbid what Allah and His Messenger have forbidden ― such men as practise not the religion of truth, being of those who have been given the Book ― until they pay the tribute out of hand and have been humbled.”

9:73 “O Prophet, struggle with the unbelievers and hypocrites, and be thou harsh with them; their refuge is Gehenna ― an evil homecoming!”

9:111 “Allah has bought from the believers their selves and their possessions against the gift of Paradise; they fight in the way of Allah; they kill, and are killed; that is a promise binding upon Allah in the Torah, and the Gospel, and the Koran; and who fulfils his covenant truer than Allah? So rejoice in the bargain you have made with Him; that is the mighty triumph.”

9:123 “O believers, fight the unbelievers who are near to you; and let them find in you a harshness; and know that Allah is with the godfearing.”

47:4 “When you meet the unbelievers, smite their necks, then, when you have made wide slaughter among them, tie fast the bonds; then set them free, either by grace or ransom, till the war lays down its loads. So it shall be; and if Allah had willed, He would have avenged Himself upon them; but that He may try some of you by means of others. And those who are slain in the way of Allah, He will not send their works astray.”

48:29 “Muhammad is the Messenger of Allah, and those who are with him are hard against the unbelievers, merciful one to another.”

98:6 “The unbelievers of the People of the Book and the idolaters shall be in the Fire of Gehenna, therein dwelling forever; those are the worst of creatures.”

6 kommentarer til «SIANs bokbrenning »

 1. Liker ikke det jeg leser i dette blogginnlegget.
  Hvorfor gjengir dere det som lyvemediet NRK skriver, som jo er så tendensiøst venstrevridd så det holder?
  Det var ingen slåsskamp med noen fra SIAN. SIAN ble angrepet, og Politet slåss med voldsmuslimene. Et muslimsk hespetre angrep to av våre kvinner, og hun blant annet lugget dem.
  Også denne er direkte usmakelig av NRK, og av dere som gjengir den: «Sian-medlemmene ble fraktet vekk i politiets biler.» Har dere i det hele tatt sett en eneste video fra det som skjedde?
  Likevel er det det at dere sammenligner SIANs brenning av koranen med nazistenes bokbrenning, som er det absolutte lavmål i blogginnlegget. Det er for meg en helt forferdelig sammenligning. Burde dere ikke sammenlignet vår brenning litt som om man hadde brent Mein Kampf på Unter den Linden i Berlin sommeren 1933. Har dere ikke registrert noe som helst av de truslene som har kommet mot SIANs koranbrennere både før, under og etter koranbrenningen?
  Dette blogginnlegget er ikke «gullstandard», men i stedet et forferdelig møkkainnlegg. Hjelper ikke mye på det at dere gjengir alle disse koranversene.
  Har det tørnet for dere?

  1. Artiklene her på Gullstandard er nyhetskommentarer. Med utgangspunkt i en aktuell hendelse kommenterer vi noe av det som har skjedd med utgangspunkt i individualistiske og liberalistiske prinsipper. Vi bedriver altså ikke journalistikk: vårt formål er altså ikke å dekke alt som er viktig ved en aktuell hendelse (slik en seriøs journalist gjør), vårt formål er å kommentere noen utvalgte aspekter ved en hendelse. Vi forankrer som regel vår kommentar i opplysninger hentet fra en mainstream-kilde, og vi gjengir da et sitat fra denne kilden. Denne gangen hentet vi et sitat fra en artikkel på nrk.no, en artikkel som ga seg ut for å inneholde en kort beskrivelse av det som skjedde ved SIANs demonstrasjon i Kristiansand.

   At NRK er upålitelig, og at de ofte lyver for å fremme en venstreorientert politisk agenda, er velkjent for oss, og er noe vi har påpekt en rekke ganger tidligere. Vi har også ofte korrigert noen av de feil og løgner som NRK har fremsatt. Temaet for denne kommentaren var i all hovedsak, som overskriften sa, SIANs bokbrenning. Hovedtemaet vi kommenterte var altså bokbrenningen; vårt tema var ikke alt som skjedde ifbm demonstrasjonen. De feil og mangler som Hermansen påpeker i nrks.nos artikkel – at noen av SIAN-folkene ble lugget og at NRK ga feil opplysninger om hvem som politiet kjørte bort fra stedet – har altså ingen ting med vårt hovedtema å gjøre, og derfor kommenterte vi dem ikke. Vi tok dem med i sitatet fra NRK kun for å illustrere at bokbrenningen førte til tumulter.

   Den andre delen av Hermansens innlegg er et totalt bomskudd. Han sammenligner det å brenne Koranen i dag med å brenne Mein Kampf i Tyskland på 30-tallet. Ja, begge disse bøkene inneholder forferdelige ideer, men onde ideer må møtes med gode ideer; å møte dem med fyrstikker har ingen effekt. Fyrstikkene sier bare at den som bruker dem for å brenne bøker ikke har gode argumenter, de sier at han ikke kan gjendrive argumentene i bøkene han brenner og derfor velger å fjerne dem.

   Hermansen spør om vi «ikke har registrert noe som helst av de truslene som har kommet mot SIANs koranbrennere både før, under og etter koranbrenningen?» Joda, vi er kjent med dette, men Hermansen hopper over vårt poeng om at vårt syn er at bokbrenning er – eller burde være – fullt ut beskyttet av ytringsfriheten, og at politiet burde ha beskyttet retten til å brenne en bok man ikke liker innholdet i.

   Det skjer en gradvis islamisering av hele Vesten, og den er meget skadelig; den er så skadelig at den kan ødelegge all frihet, all velstand og all sivilisasjon dersom den fortsetter. Denne islamiseringen støttes mer eller mindre direkte av praktisk talt alle etablerte miljøer: den støttes av pressen, av de store partiene, av akademia, av skolen, etc. Det burde finnes en seriøs organisasjon som bekjempet dette med den tyngde og seriøsitet som en slik motstandskamp krever, men SIAN er ikke denne organisasjonen. SIAN er dessverre en organisasjon som gjennom sin fremtreden gjør denne livsviktige saken en bjørnetjeneste. Ved sin måte å agere på, ved sin fremtreden og ved sin ordruk (noe som også kommer frem i dette innlegget ved ord som f.eks. «hespetre», «tørnet» og «møkkainnlegg») setter den motstand mot islam i et svært dårlig lys.

   Vårt syn på hvordan bekjempe islams voksende innflydelse har vi redegjort for flere ganger, bla. her:

   https://www.gullstandard.no/2018/12/20/a-forby-islam-umoralsk-umulig-og-kontraproduktivt/

   Her er en kommentar om visse trekk ved den senere tids utvilking, og våre unike synpunkter på dem:

   https://www.gullstandard.no/2019/10/24/volden-i-oslo/

   Og her er et par av når mange artikler om NRKs løgnaktighet:

   https://www.gullstandard.no/2019/04/05/trakassering-av-nrk/

   https://www.gullstandard.no/2018/05/16/krigen-i-midt-osten-i-dag-og-i-fremtiden/

 2. BRONSESTANDARD?
  Ovanforståande innlegg held nok ikkje gullstandard – med litt velvilje kan henda bronse.
  1. I utgongspunktet var rasisme eit biologisk omgrep, men det er for lengst internasjonalt vedteke at ein del andre former for diskriminering «er ei form for rasisme». Her er spesielt spesifisert m.a. punkt som diskriminering pga. kjønn, seksuell legning og religion. Og her bør påpeikast at Islam nok er den største rasistiske organisasjonen i verda – og med omfattande og djup rasisme.

  2. SIAN vil ha muslimane ut av Noreg. Islam har 2450+ punkt i Koranen som er meir eller mindre rasistiske mot alle «vantru» (plt. 12 i «The 13 Proofs», Amazon), og ca. 600 punkt i boka som er positive eller sterkare til vald mot, eller undertrykking eller drap av alle «vantru» («Verses of War in the Quran», Amazon). Det burde vore peika på ironien i at rasande påståtte antirasistar brølar mot – i denne samanhangen – babybror SIAN til støtte for Goliat, den største og av dei djupast rasistiske rasistisle orga isasjonane i verda (med 18ooo terroristdrap berre i 2019, td. LANGT meir blodig en Ku Kux Klan). Dårleg research?

  3. Også ironien i at organisasjonen «antirasistane» sloss for – Islam – er bygd på ei beviseleg oppdikta bok – med alle faktafeila og andre ikkje-religiøse feil i Koranen som det ørovet for oppdikting (Muhammad?) som er lettast å sjå («fx. «The 13 Proofs» – 1 US dollar på Amazon).

  4. De utlet den bokdestruksjonen som i denne samanhangen er den nermaste å trekka fram: Det var eit virrvarr av avvikande Koranar i omlaup. Rundt år 650 let Kaliff Uthman utarbeia ein semioriginal (sterk muslimsk tradisjon seier han utelet ca. 100 vers han ikkje likte, men la til eit liknande antal uoriginale vers han likte – det var utbreidd vane mellom dei styrande fram til Koranen vart endelig standardisert rundt år 900 (ibn Mohair)- eller skal vi seia semistandardisert i og med 24 variantar vart (og er) aksepterte (6 er i dagleg bruk i dag, med Asim etter Hafs og Nafi etter Warsh som dei dominerande – i Midtausten og Europa finn ein stort sett Asim etter Hafs). DÅ DETTE VAR GJORT, GA HAN ORDRE OM AT ALLE ANDRE VERSJONAR SKULLE ØYDELEGGAST. Så langt eg veit, var ikkje brenning spesifisert, men i alle fall totalt øydeleggast. Og kor mange andre måtar er det hurtig å destruera skinn på, enn å brenna det (skinn var eit vanleg skrivepapir for dokumemt den gongen, i alle fall der dei ikkje hadde god tilgong til papyrus).

  5. Med krav om gullstandard, burde og spørsmålet om høvet mellom brenning av ei bok og brenning av kyrkjer og andre ikkje-muslimske gudshus + 18ooo døde etter muslimsk terrorisme berre i 2018, i alle fall vore nemnt.

  6. Med gullstandart kunne det ikkje henga att i lufta at det var slagsmål mellom demonstantar og motdemonstrantar.

  7. De burde og ha poengtert at forbodet politiet ga mot brenning av Koranen, er i steid med morsk lov.

  Skal De skryta av gullstandard, bør De gjera såpass forarbeid, at påstanden om gullstandard berre blir sjølvskryt.

  1. Vi kommenterte kun bokbrenningen, ikke de andre tingene som Engeset tar opp. Men vi vil si et par ting til hans innlegg. Han skriver: «I utgongspunktet var rasisme eit biologisk omgrep, men det er for lengst internasjonalt vedteke at ein del andre former for diskriminering «er ei form for rasisme».»

   Ja, men det er allikevel feil, og grunnen til at det er definert slik av mainstream er for å diskreditere legitim kritikk.

   Engeset: «SIAN vil ha muslimane ut av Noreg.»

   Dette er et grotesk og menneskefiendtelig synspunkt. Dette betyr at et stort antall mennesker som bor i Norge og som har bodd her lenge, kanskje hele sitt liv, skal deporters. De skal kastes ut fra det land de har alt sitt i bare fordi de har bestemte meninger. Dette er som sagt et forferdelig standpunkt, men dette standpunktet er også helt meningsløst. Hvordan skal dette gjennomføres? Hvor skal de sendes? Man bør også huske at de aller fleste muslimer er fredelige, lovlydige mennesker som har all rett til å bo hvor de måtte ønske.

   Vårt syn på dette har vi omtalt flere ganger, bla. her:

   https://www.gullstandard.no/2018/12/20/a-forby-islam-umoralsk-umulig-og-kontraproduktivt/

 3. Ps. Kan henda De og skulle ha ha nemnt koranvers 60/4, der den påstått muslimske profeten Abraham – ca 2500 år før det fyrste sporet etter Islam – seier: «Det har oppstått evig fiendskap og hat mellom oss (muslimane) og dykk (dei vantru)». Hugs her at alt i Koranen er evig gyldig, unnanteke der koranen sjølv har gjor noko ugyidig – abrogert det.

 4. Pps.
  Etter som nazisma er nemnd: Noko som slo meg då eg las Mein Kampf, var at den har fleire paralellar til koranen enn eg likte – menneskesyn, idelogi, moralkoder, «bruk ALLE midlar», etc. Noko som gjer også rop om «nazistar!» mot td. SIAM til ironi.

  Då bortsett frå at Islam er skuld i rundt i rundt 270 mill. døde til no, og «legg på seg» nokre 10ooo i året (vel 40ooo i 2019), medan stakkars Adolf berre greidde 30-40 mill. (Dei andre døde i den krigen, var i krigen mot Japan.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *