Femininitet og maskulinitet: noen betraktninger

Dagsaktuelle fenomener som transebevegelsen, kjønnsdysfori, «toxic masculinity», Andrew Tates popularitet, MeToo-bevegelsen, mm. har ført til økt interesse for hva maskulinitet og femininitet egentlig er. I denne artikkelen skal vi diskutere noen av disse fenomenene, og vi vil  komme frem til det vi mener er korrekte definisjoner av disse begrepene. 

I utgangspunktet bør man ta for gitt at maskulinitet og feminitet er reelle egenskaper/fenomener, altså fenomener som har sitt utspring i reelle fakta, fakta som er å finne i naturgitte forskjeller mellom menn og kvinner. Man kan finne disse egenskaper hos begge kjønn, men de dominerer – eller kanskje noen vil si bør dominere? – hos et av kjønnene. Mennesket har fri vilje, og enhver kan da skape sin personlighet slik at det legges betydelig vekt på feminine egenskaper eller på maskuline egenskaper – eller at det ikke legges vekt på noen av dem. Kvinner kan fremstå som maskuline, og menn kan fremstå som feminine. Det er ikke noe galt i dette, men når disse to begrepene allikevel har forankring i reelle fakta gjør dette at en diskusjon kan bli noe komplisert. Vi skal derfor innledningsvis forsøke å klargjøre disse to viktige begrepene. 

Maskulinitet 

Vi begynner ikke med å se på fakta, vi begynner med å se på vanlige fremstillinger/beskrivelser av disse to fenomenene i kilder som i betydelig grad gjengir holdninger som dominerer innen mainstream: SNL og Wikipedia. Sammen lister disse opp en del elementer som skal være viktige bestanddeler i de to egenskapene.  

«Maskulinitet er et fellesnavn på de egenskaper som tradisjonelt karakteriserer den mannlige personlighet i motsetning til den kvinnelige… Mens en del av disse egenskapene antas å ha tilknytning til biologiske kjønnsforskjeller, vil svært mange være bestemt ut fra forskjeller i oppdragelse og rolleforventninger, og variere fra kultur til kultur. En person som innehar både tradisjonelt maskuline og feminine personlighetstrekk kalles androgyn…». Maskulinitet skal da visstnok inneholde elementer som dristighet/mot, påståelighet, dominans, uavhengighet, instrumentalitet. mens femininitet skal inneholde elementer som følsomhet, evne til omsorg, estetisk interesse, og opptatthet av eget utseende. 

Enhver kan se at kvinner kan ha de egenskapene som kjennetegnes av maskulinitet slik det fremstilles her uten at hun blir maskulin eller mindre feminin av den grunn, og tilsvarende kan en mann ha alle egenskapene som kjennetegner femininitet slik det fremstilles her uten at han blir feminin av den grunn. Det er dog muligens slik at et par av de punktene som er nevnt under femininitet i større grad er å finne hos kvinner enn hos menn. 

La oss gå over til fakta, la oss ta en kikk på virkelighetens verden. Det man ser ar at det er klare forskjeller mellom menn og kvinner. Den mest opplagte er at menn er større og sterkere. Dette betyr ikke at alle menn er større og sterkere enn alle kvinner (på omtrent samme alder), det betyr at dersom man betrakter en stor gruppe menn og en stor gruppe kvinner, vil gjennomsnittet for mennene være slik at menn er større og sterkere: de er tyngre, de er høyere, de er raskere, de har større muskelstyrke. (Dette kommer også tydelig frem i en rekke sportsgrener: menn hopper høyere, løper raskere, kan løfte tyngre vekter, kan slå hardere, etc.) Denne egenskapen medfører at menn naturlig har innehatt og fortsatt innehar en rolle som innebærer beskyttelse; beskyttelse av sin partner, sin familie, sitt samfunn, sitt land. Dette illustreres ved det faktum at inntil det siste har menn vært kraftig overrepresentert i yrker som politi, soldat, brannmann. 

En annen tydelig forskjell er at kvinner føder barn, og at kun kvinner kan passe på barnet de første månedene det lever: kvinner ammer. Dette innebærer at en kvinner i den første perioden etter at hun har født et barn må være ekstremt imøtekommende og tålmodig: babyer er krevende, og mødre har aldri noe annet akseptabelt valg enn å være totalt imøtekommende den første tiden babyen lever. 

En annen forskjell, en forskjell som ikke er like klar som de to vi nevnte rett ovenfor, er at når man skal skaffe seg en partner er det som regel mannen som jakter og kvinnen som blir jaktet på. Dette betyr at mannen har en mer aktiv rolle, og at kvinnen kan benytte visse strategier for å fremstå som et verdifullt mål for en manns interesse og oppmerksomhet. 

Slik jeg ser det må begrepene «femininitet» og «maskulinitet» defineres ut i fra disse reelle naturgitte forskjellene mellom menn og kvinner. Maskulinitet må defineres ut i fra det som er en mer eller mindre unik rolle for en mann, og femininitet må defineres ut i fra det som er nærmest en unik rolle for en kvinne. Forskjellen innebærer altså at menn i utgangspunktet har en beskytter-rolle, og at kvinner i utgangspunktet har en rolle som innebærer omsorg for sin nære familie, og at mannen er den som er mest pågående i søken etter en partner. 

Vi gjentar at det ikke er noe galt i om en bestemt person, mann eller kvinne, velger en annen rolle enn de vi har nevnt her, men det som vi har satt oss fore i denne artikkelen er å klargjøre hva begrepene «maskulinitet» og «femininitet» egentlig betyr. Selv om begrepene er dannet med utgangspunkt i reelle forskjeller mellom menn og kvinner, betyr ikke dette at det ikke kan finnes feminine menn og maskuline kvinner. Vi vil også gjenta at det ikke er noe galt i dette; det er ikke noe galt ved en mann som velger å ha en mer feminin personlighet, og heller ikke ved en kvinne som velger å ha en mer maskulin personlighet. Som kjent er det slik at ethvert menneske er «a being of self-made soul»; noe som betyr at hver enkelt person skaper sin egen personlighet ut i fra de valg vedkommende foretar. Det viktigste er å leve et godt liv, og hva som er et godt liv for en bestemt person bør den enkelte selv ha all rett til å avgjøre.  

Maskulinitet innebærer da en viss fysisk styrke, en evne til i vid forstand effektivt å kunne forsvare og beskytte sine nærmeste. (Den maskuline må selv kunne forsvare; hvis han må ty til innleide mannskaper for å forsvare seg og sine oppfyller han ikke dette kravet til maskulinitet.) Maskulinitet innebærer da at en person må kunne opprettholde det som er nødvendig for å kunne videreføre et godt liv utover det å tjene til det daglige brød. Han må til en viss grad kunne bekjempe og helst motstå et fysisk angrep – hvis han i en slik situasjon stikker av og overlater sine kvinner og barn til sin egen skjebne har han sviktet totalt. Han må også kunne reparere og vedlikeholde ting som brukes i et vanlig hjem: han må kunne skifte en lyspære, han må kunne skifte sikring, han må kunne lappe en sykkel, han må kunne reparere et løst stolben, han må kunne konfigurere en nyinnkjøpt TV, han må kunne sette opp et gardinbrett og sette sammen puslespill fra IKEA. Dersom brødristeren går i stykker, må han kunne åpne den med et skrujern, og kanskje ikke nødvendigvis reparere den, men i hvert fall se på innmaten, ristet på hodet og si «det er kanskje best om vi kjøper en ny». Jeg sier ikke at han må være like god som MacGyver på slike områder, men hvis han er helt udugelig på dette området vil han ikke fremstå som maskulin. I denne type situasjoner bør han fremstå som situasjonens herre, han bør være den som i en ikke ubetydelig grad behersker vanskelige situasjoner og finner en løsning. 

(Jeg så en gang et tips til unge menn om ting de måtte beherske for å beholde sin kjæreste: Hvis kjæresten må ringe til pappa hvis noe må repareres i huset, må han regne med at hun ikke er kjæresten hans så mye lenger; ingen kvinne vil ikke holde ut med en slik mann.)

En mann som har disse egenskapene – evne til å forsvare/vedlikeholde og effektivt å kunne søke etter en partner – vil fremstå som maskulin. Det andre punktet betyr ikke at en mann kontinuerlig må søke etter en ny partner, det betyr bare at han fremstår som om han har evnen til å gjøre det. Hvis han har skaffet seg en god partner vil han ikke fortsette å søke. Det er også slik at denne evnen naturlig nok avtar med alderen. En mann som ikke har disse egenskapene vil ikke fremstå som maskulin. 

En kvinne kan selvsagt også ha alle disse egenskapene; poenget her er at en mann som ikke har disse egenskapene vil ikke fremstå som maskulin. 

Vi gjentar listen over egenskaper ved maskulinitet fra SNL/Wikipedia som vi gjenga over: dristighet/mot, påståelighet, dominans, uavhengighet, instrumentalitet. De eneste av disse egenskapene som vi kan se passer inn under «maskulinitet» er muligens dristighet/mot, en egenskap det kan bli behov for i de ekstremt sjeldent forekommende situasjonene hvor det er nødvendig å bruke fysisk makt for å forsvare sine nærmeste. Men selvfølgelig kan også en kvinne være modig uten at det gjør henne mindre feminin. 

«Mot» må ikke nødvendigvis bety fysisk mot, det kan også bety intellektuelt mot, og der er det ingen forskjell på menn og kvinner: dette er en egenskap alle bør ha. Påståelighet og dominans er ikke positive egenskaper, uavhengighet er en god egenskap for begge kjønn, noe også instrumentalitet er. Disse egenskapene innebærer da ikke noe skille mellom femininitet og maskulinitet; både kvinner og menn kan ha disse ikke spesielt beundringsverdige egenskapene.  

Feminitet

Kvinner er fysisk svakere, de føder barn og moren må ta seg av dem mens de er babyer. I den prosessen som innebærer at man skaffer seg en partner spiller kvinnen som regel en mer passiv rolle, og hun kan da følge strategier som gjør henne til et mål som det er lett å bli oppmerksom på, og til et mer verdifullt mål for en manns oppmerksomhet.    

Kvinner kan bruke visse strategier for å gjøre seg verdifulle som en partner, strategier som innebærer at hun fremstår som et attraktivt mål, og dette gjøres ved bruk av klær som kan fremheve visse attributter, ved bruk av sminke, ved forseggjorte frisyrer. Det er opplagt at menn flest bruker langt mindre ressurser på slike ting enn kvinner gjør. En mann som er mer passiv i en slik prosess, og som bruker mye ressurser på ting som klær og sko og frisyre, kan være en utmerket menneske og en aldeles utmerket mann, og han vil fremstå som feminin.  

La oss se på et eksempel hvor en kvinne ikke oppfyller disse kriteriene. La oss si at hun jobber som bryggesjauer, et yrke som krever en viss styrke og hvor den største andelen er menn. Vi antar også at denne kvinnen ikke har et varmt forhold til barn, generelt sett. Denne kvinnen kler seg som en bryggesjauer, hun har samme språkbruk som en bryggesjauer, hun fører seg som en bryggesjauer, hun har en frisyre som er typisk for en bryggesjauer, hun sminker seg som en bryggesjauer (dvs. hun bruker ikke sminke), hun bruker like mye smykker som en bryggesjauer (dvs. hun bruker ikke smykker). Når hun skal skaffe seg en partner er hun meget aktiv og pågående. En kvinne som har valgt å være slik kan være et utmerket menneske og en aldeles utmerket kvinne, men hun vil ikke fremstå som feminin. 

Definisjoner

Diskusjonen over viser at maskulinitet og femininitet er noe annet enn slik det vanligvis er fremstilt i mainstreamkilder. Slik jeg ser det her er det riktig å definere «femininitet» og «maskulinitet» på følgende måte: 

En maskulin person er en som fremstår som en som er i stand til å beskytte/ta vare på sine nærmeste, og til å fremstå overfor mulige partnere på en måte som innebærer at en søken etter en partner kan ende med suksess.

En feminin person er en som fremstår en som er i stand til og villig til å vise omsorg overfor sine nærmeste, og til å gjøre seg til et verdifullt mål overfor mulige partnere som søker etter en make.

Disse to egenskapene er ikke nødvendigvis knyttet til kjønn, men det som er vanlig er at de fleste menn er eller bør være maskuline, og at de fleste kvinner er eller bør være feminine. Det er dog ikke noe galt ved en person som velger å fremstå på en annen måte enn det som er vanlig, en kvinne kan være maskulin og en mann kan være feminin. Egenskapene er heller ikke (innenfor normale grenser) knyttet til en manns eller kvinnes utseende.

Man kan også legge merke til at i homofile parforhold er det gjerne slik at den ene av de to partene fremstår som mer feminin, og den andre fremstår som mer maskulin. Det er rimelig å tolke alt dette slik at en maskulin person ønsker en feminin partner, og vice versa. Dette gjelder da både heterofile og homofile. 

Nå kan man innvende at noe av dette er kun kulturelle forskjeller, og at de ikke er forankret i biologiske forskjeller. Men at menn er sterkere, og at kvinner føder barn, er biologiske forskjeller. Det eneste som kan være en kulturell forskjell er at vanligvis er menn mer aktive og kvinner er mer passive i prosessen som innebærer at man skaffer seg en make. Det skal visstnok finnes kulturer hvor kvinnen er mer aktiv i søken etter etter en partner, men slike er svært sjeldne. Mitt syn er da at det som inngår i definisjonene som er gitt over har utgangspunkt i biologiske, naturgitte forskjeller. 

Men mennesket har altså fri vilje, og derfor kan kvinner bli sterke, de kan la være å føde barn, de kan la være å ha interesse for barn, og de kan være aktive i søken etter en partner. Tilsvarende, menn kan skape seg en personlighet som innebærer at de ikke er villige til eller dyktige til å beskytte eller ta vare på sine nærmeste, og til ikke å være aktive i søken etter en partner. Det er ikke noe galt i dette, men dette er allikevel ikke til hinder for at begrepene «maskulinitet» og «femininitet» er definert med utgangspunkt i biologiske forskjeller.   

En feilaktig oppfatning av hva maskulinitet er

Enkelte hevder at maskulinitet innebærer at en mann må være fysisk sterk og i god fysisk form, at han nærmest kontinuerlig må sjekke nye damer, at han må tjene mye penger, at han må ha fine biler og fine hus. Ifølge denne oppfatningen skal han også bestemme over sin/sine damer; de skal adlyde ham: han skal ha kontroll på alt de gjør. 

En som i betydelig grad oppfyller kravene som dette «idealet» innebærer i dag er den tidligere YouTuberen Andrew Tate. Tate er visstnok tidligere verdensmester i kickboksing, han har nå etablert seg i Romania, og han har visstnok bygget opp en formue på produksjon av porno. Han er dyktig til sjekke opp damer av en viss type og kaliber, og deretter lure dem inn inn i pornobransjen. I en periode hadde han hadde svært mange følgere på sin YouTube-kanal (flere millioner); han ser ut til å ha en viss suksess og gjennomslagskraft når han diskuterer med venstreorienterte og feminister. Han mener at kvinnen skal adlyde mannen, og at hun hører til i hjemmet! 

Med denne bakgrunnen er det ikke overraskende at Andrew Tate er beundret av en rekke konservative aktører. Langt mer tragisk er det at han er beundret av et stort antall – vi snakker om millioner – unge menn. 

Men som sagt, mange konservative setter ham høyt. Han er intervjuet av Tucker Carlson (link nedenfor), og skribenten John Hawkins sier at «Andrew Tate is actually an interesting fellow, and I’ve been aware of his existence for much longer than most conservatives because I dipped my toes in the «Red Pill» world [en referanse til filmen The Matrix] for a while and he has been very well known in that sphere. Want to know my initial impression of Andrew Tate, none of which I take it back today? He’s a strong, smart good-looking, highly intelligent, very charismatic, cool, wealthy, marketing genius, who’s extraordinary good with women. All those things were true then [Hawkins refererer til en av sine tidligere artikler om Tate], and as far as I can tell, they are true now. This is why he built the following in the «Red Pill» world and in social media, and it’s why a lot of conservatives flocked to him when he finally started breaking through on the national scene and began saying things they agreed with about masculinity» (link nedenfor).  

Våre hjemlige konservative slutter seg til en viss grad til dette. Han var tema for et program på DocumentTV 17. juli 2023, et program som introduseres slik: «Andrew Tate er en forhatt kvinnehater, ifølge mediene. Men stemmer dette? I et intervju med Tucker Carlson fremstår Tate som relativt oppegående. Men å konkludere er vanskelig. Vår tids fiendtlighet mot maskuline verdier er dog skremmende. Dette er hovedtema for dagens sending ….» (link nedenfor). Det som hevdes i denne ingressen er at årsaken til at man er kritisk til Andrew Tate er at man er kritisk til maskuline verdier. 

Det er tydelig at de verdier Tate står for beundres av en rekke konservative aktører. Men hvordan er han egentlig? 

Egentlig er Tate lite annet enn en rappkjefta og primitiv bølle. Han følger prinsippet om at fysisk styrke er viktigere enn å være smart. På YouTube finner man en video hvor han snakker om «strength vs smart»: «Seriously? Who was right about 2+2? You are smart. I’m stupid. We decide to argue. You say 2+2 is 4. I say 2+2 is 5. You continue to say it’s 4, I continue to say it’s 5. You continue to say 2+2 is 4 until I am enraged. Now I am enraged and I decide to rip your arms off from your body. You still say No, it´s still 4. I destroy you. Left hook, your chin snaps, your head hits the floor and you die.  Seriously, who was right about 2+2?» (youtube, link nedenfor). 

«Vi bestemmer oss for å diskutere», sier Tate, og den siste fase av denne såkalte diskusjonen består i at Tate blir forbannet og at han påfører sin opponent så store fysiske skader at han dør. Det er altså slik Tate mener en diskusjon foregår. Dette er intet annet enn et uttrykk for gammel oppfatning som sier at makt gir rett. Dette er ikke annet enn en primitiv, barbarisk holdning. 

Andrew Tate hadde visstnok millioner av følgere på YouTube før hans kanal ble slettet; nå er han visstnok under tiltale i Romania, et land han flyttet til fordi han foretrakk å holde til i et korrupt land hvor han kunne kjøpe seg fri fra forfølgelse av rettsapparatet.  (Det finnes video hvor han sier at han ikke liker å leve i et land hvor myndighetene/politiet ikke kan bestikkes.) Nå er han visstnok arrestert: «Controversial influencer Andrew Tate has been charged in Romania with rape, human trafficking and forming an organised crime group to sexually exploit women. His brother Tristan and two associates also face charges» (BBC). Tate hevder at han er uskyldig, og at han bare blir forfulgt av rettsapparatet i Romania fordi britiske myndigheter vil ha ham vekk, og dette kan skje fordi Romanias rettsapparat er korrupt. Men dette er slik man må regne med når man velger å leve i et korrupt land: kan en som er skyldig bestikke noen for å slippe unna rettsforfølgelse, slik Tate sa han ville ha det, kan andre bestikke noen i apparatet for å ta en som er uskyldig. I et korrupt land kan en som befinner seg høyt oppe i det som kalles næringskjeden plutselig oppdage at han egentlig befinner seg svært lavt i næringskjeden. 

Menns styrke skal brukes til beskyttelse. Hvis han bruker den til angrep svikter han alt som er godt, da er han bare en ynkelig kriminell. En mann som bruker sin styrke til å krenke andre er ikke maskulin, han er bare kriminell. 

Andrew Tate er muligens intelligent (slik Hawkins påstår), men han er ikke rasjonell. Andrew Tate representerer ikke maskuline verdier, han er bare en voldelig, primitiv rappkjefta bølle. Men en slik person ser ut til å være i stand til å tjene penger penger på kriminell virksomhet, og på å tiltrekke seg lettlurte kvinner. Egentlig burde det ikke overraske noen at konservative aktører ser noe positivt i en slik person. 

Det siste som er kommet ut om Andrew Tate er at han har konvertert til islam. Det har ikke vært mulig å finne ut om dette er korrekt eller ikke, men det vil ikke overraske noen som kjenner både Tate og islam. 

Man kan lure på hvorfor det her er brukt så mye plass på en figur som Andrew Tate. Grunnen er at han har et stort publikum, at han har mange fans, at det er mange gutter/menn som ser opp til ham som et slags mannsideal, men egentlig er han bare en voldelig kvinnediskriminerende bølle som ikke fortjener hverken respekt eller beundring på andre områder enn som markedsfører og muligens som kickbokser. Ikke på noe vis representerer han virkelige maskuline verdier.  

Giftig maskulinitet

Uttrykket «toxic masculinity», som dukket opp for noen år siden, beskrives slik av Wikipedia: «Toxic masculinity  is a set of certain male behaviors associated with harm to society and men themselves. Stereotypical aspects of traditional  masculinity, such as social dominance, misogyny, and  homophobia, can be considered «toxic» due in part to their promotion of violence, including  sexual assault  and  domestic violence.  Socialization  of boys often normalizes violence, such as in the saying «boys will be boys» about  bullying  and aggression.» 

Ja, denne type oppførsel er giftig, men den har ingenting med maskulinitet og gjøre. Det er intet annet enn primitiv, bøllete oppførsel. At den i visse samfunn forekommer blant gutter/menn betyr ikke at den har noe med maskulinitet å gjøre. 

En moderne oppfatning av maskulinitet? 

Enkelte har hevdet at styrke hos en mann var viktig i tidligere tider, da arbeidslivet var helt annerledes enn det er nå. Det trengtes styrke for å dyrke jorda, for å hugge skogen, for å jakte. I dag er arbeidslivet annerledes, det man trenger nå er i langt større grad bruk av sin tenkeevne. 

Noen mener da at også det som ligger i begrepet «maskulinitet» har endret seg. De kan være med på at i tidligere tider forutsatte maskulinitet en viss fysisk styrke, men nå skal da maskulinitet innebære en evne til å bruke sin tenkeevne i svært stor og merkbar grad. Disse hevder da at vår tids maskuline idealer er personer som Bill Gates, Stephen Hawking og Mark Zuckerberg. Dette er personer som er svært vellykkede på viktige områder, de har utført en enorm produktiv innsats, og de har skapt enorme verdier og de har/hadde store formuer. Menn som disse har posisjon, prestisje, penger, respekt, og de er sikkert også i stand til å imponere damer, men jeg kan ikke klare å se dem som maskuline idealer: maskulinitet er noe annet enn ytre suksess. 

Men man må huske på at selv i tider da det var større behov for fysisk styrke, måtte man også bruke sin tenkeevne. Å bygge et hus eller en hytte, å dyrke jorda, å jakte på en effektiv måte, er oppgaver som krever store kunnskaper og stor innsikt i hvordan materialer, dyr, og hele naturen, fungerer. 

Å si at dagens tilværelse krever mindre styrke enn man gjorde i tidligere tider, og at derfor bør innholdet i begrepet «maskulinitet» endres, er etter mitt syn ikke en riktig vurdering. Mennesker har til alle tider hatt bruk for sin tenkeevne, og det er alltid behov for vedlikehold i hjemmet, og det kan bli behov for bruk av fysisk styrke selv i dag, og mitt syn er at disse elementene må inngå i en riktig forståelse av begrepet «maskulinitet»; det er altså ikke holdbart å si at innholdet i begrepet «maskulinitet» bør endres slik at det legges mindre vekt på fysisk styrke og større vekt på tenkeevnen. 

For alle

Målet er – eller bør være – å leve et godt liv, og for å oppnå dette må man praktisere visse dyder: rasjonalitet; ærlighet; produktivitet; integritet; uavhengighet; rettferdighet. En annen viktig dyd er det som kalles moralsk ambisiøsitet, en dyd som innebærer at man hele tiden forsøker å forbedre seg slik at man blir et bedre menneske. Det er denne dyden som kalles stolthet. Man må også følge prinsippet som sier at man ikke skal initiere tvang overfor andre. Prinsippfasthet og langsiktighet er inkludert i disse dydene; de er inneholdt dyden rasjonalitet. Man bør også være aktiv både mentalt og fysisk, og dette inkluderer å holde sin kropp i orden ved riktig kosthold og ved riktig mengde og type fysisk aktivitet. 

Det er dog ikke slik at man automatisk får et godt liv hvis man følger disse dydene, man kan bli rammet av ting som man ikke har herredømme over: sykdom, økonomisk krise, kriminalitet, krig. Men det er slik at hvis man unnlater å følger de nevnte dydene, er det svært lite sannsynlig at man får et godt liv. 

Dette er dyder for alle, for menn og kvinner, for de maskuline og for de feminine. De definisjoner av maskulinitet og feminitet som jeg har gitt over må forstås innenfor de rammer som prinsippene nevnt over setter. 

Ja, det er slik at det er overvekt av kvinner i omsorgsyrker, og det er overvekt av menn blant ingeniører. Dette kan være en implikasjon av det faktum at små barn ofte har forskjellige preferanser: de fleste jenter ønsker å leke med dukker, de fleste gutter ønsker å leke med biler og byggesett – og den grunnleggende årsaken til dette kan være biologisk. Men dette gjelder ikke alle, noen jenter leker på samme måte som gutta og noen gutter leker på samme måte som jentene. 

Jeg kan dog ikke se at det er naturgitte forskjeller med hensyn til utøvelsen av dydene: det er ikke slik fra naturens side at menn er mer rasjonelle enn kvinner, det er ikke slik at menn er mer produktive enn kvinner. At kvinner har lavere lønn kommer som regel av at de har kortere utdannelsen enn menn, at de har tatt en pause fra utdannelsen eller arbeidslivet for å ta seg av barn, og at de er mindre villige til å påta seg de lange arbeidsdagene som høyere stillinger som regel innebærer. Disse forskjellene kommer ikke av at kvinner er mindre produktive eller mindre dyktige.  

Dydene nevnt over er like gyldige og forekommer i like stort omfang både for de maskuline og for de feminine; det er ikke slik at de forekommer i større grad hos de maskuline enn hos de feminine, eller vice versa.   

Avslutning

I all hovedsak: kvinner beundrer og ser opp til maskuline menn, og menn ser opp til og beundrer feminine kvinner. Men det er ikke noe galt ved de som har andre preferanser, det er ikke noe galt ved en mann som fremstår som lite maskulin eller som feminin, og det er ikke noe galt ved en kvinne som fremstår som lite feminin eller som maskulin. 

De vanlige beskrivelsen av maskulinitet og femininitet inkluderer dels egenskaper som ikke er typiske eller unike: kvinner kan være både modige og uavhengige og instrumentelle uten at det gjør dem mindre feminine, og menn kan ha evne til omsorg, estetisk interesse samtidig som de hverken er påståelige eller dominerende, uten at det gjør dem mindre maskuline. Menns fysiske styrke skal brukes til beskyttelse; dersom en mann bruker den til ulike former for trakassering og angrep, er dette i strid med den type oppførsel som virkelig maskulinitet innebærer.  

Jeg kan ikke se annet enn at de tradisjonelle beskrivelsene ikke er spesielt treffende, men her skal jeg ikke spekulere på hvorfor de er blitt så feilaktige; jeg skal ikke spekulere på hvorfor mainstream-oppfatningen av maskulinitet og femininitet er så gale; det er tema for en annen artikkel. 

..

.

(Takk til Per Arne Karlsen som har kommet med enkelte nyttige innspill til denne artikkelen. Han er dog ikke nødvendigvis enig i alle de standpunkter som kommer til uttrykk i artikkelen.).

.

.

.

https://no.wikipedia.org/wiki/Maskulinitet

https://snl.no/maskulinitet

https://en.wikipedia.org/wiki/Toxic_masculinity

2+2=5

https://www.youtube.com/shorts/QOpJnAZXiRw

Tucker Carlson intervjuer Andrew Tate 

https://www.youtube.com/watch?v=uAbERCAe9iI

John Hawkins 

https://www.culturcidal.com/p/the-truth-about-andrew-tate

Tate på documentTV


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *