Transeproblematikken

At enkelte personer opplever sin situasjon slik at de ikke finner seg til rette i den kroppen de er født med, er et opplagt faktum. Noen personer som er født som gutt/mann føler seg ikke som en mann og sier at han føler seg som kvinne, og vice versa. (For enkelhets skyld holder vi oss til menn som hevder at de ikke føler seg som en mann og som sier at de føler seg som kvinner, dette selv om det motsatte  – at en kvinne sier at hun føler seg som mann – også forekommer. Det forekommer også at noen sier at de ikke føler seg som noen av de to eksisterende kjønnene.) Dette fenomenet kalles kjønnsdysfori, og er i Norsk medisinsk leksikon omtalt slik: 

«Kjønnsdysfori er manglende samsvar mellom registrert kjønn ved fødsel og  kjønnsidentitet.   Dysfori   betyr ubehag. I denne sammenhengen viser det til et bredt spekter av ulike former for subjektivt ubehag og misnøye knyttet til hele eller deler av kroppen, eller de sosiale og kulturelle forventningene knyttet til fødselskjønn. Siden 2013 er kjønnsdysfori en diagnose i Den amerikanske psykiaterforeningens klassifikasjonssystem for psykiske vansker …». 

Dette er et reelt problem som kan være til stor plage for de det gjelder, og disse må i utgangspunktet møtes med respekt og forståelse. Dette gjelder også de som tar skritt for å gjennomgå en prosess som omtales som «å endre kjønn».  

Det vi skal se på her er ikke de medisinske eller psykologiske sidene ved denne problemstillingen, det vi skal se på er det som i vid forstand er politiske implikasjoner av visse holdninger til denne problematikken. Det vi skal komme inn på er slike problemstillinger som hvilket kjønn en transperson har, bør han eller hun få stille i sportsgrener forbeholdt det andre kjønnet enn vedkommende ble født til, skal en transperson kunne benytte toaletter forbeholdt det annet kjønn, skal en transperson innlegges på kvinneavdelingen på et sykehus, skal en transperson kunne kvoteres, skal et barn/en umyndig person som opplever kjønnsdysfori få såkalt kjønnskorrigerende behandling, hva med juridisk kjønn, etc. 

Kjønn

De første livsformer oppstod for noen milliarder år siden, og de formerte seg ved at disse encellede mikroorganismer delte seg: en celle ble til to, disse to ble til fire, osv. Etterhvert skjedde det en mutasjon som innebar at avkom kunne bli sterkere og mer overlevelsesdyktig hvis gener fra to entiteter ble blandet. For å gjøre en lang historie svært kort: et nytt individ ble dannet ved at arvestoffet fra to «foreldre» ble blandet i det nye individet. Arvestoffene finnes i celler som kalles gameter, og når to slike celler smelter sammen kan de vokse og bli et nytt individ. Det finnes kun to slike gameter, eggcelle og sædcelle, og de produseres av hvert sitt kjønn: den som produserer eggceller er en hunn, og den som produserer sædceller er en hann; eggcellen er relativt stor og sitter mer eller mindre fast hos hunnen, sædcellen er relativt liten og kan bevege seg fra hannen til hunnen. Dette er for øvrig den biologiske definisjonen på mann og kvinne: Den som har en kropp som produserer eggceller er en kvinne, og den som har en kropp som produserer sædceller er en mann. 

SNL: «Hannkjønnet produserer mindre og bevegelige kjønnsceller (sædceller). Det biologiske grunnfenomenet med to kjønn har som viktigste oppgave å sørge for at ethvert nytt individ forsynes med en ny kombinasjon av arveanlegg. Derved opprettholdes en stor variasjon mellom individene». Således finnes det kun to kjønn.  

Noen hevder også at man kan identifisere seg som det kjønnet man ønsker, og at det finnes svært mange kjønn: vi har sett påstander om at det skal finnes mer enn 60 kjønn. Vi vil dog stå på det biologiske faktum at det kun finnes to kjønn.

Opplevd kjønn 

Det er vanlig å si i dag at det forventes at en person som er født med et bestemt kjønn skal inn i en bestemt kjønnsrolle. (Disse forventningene er dog langt lavere i dag enn de var for bare noen få år siden.) At enkelte individer ikke vil finne seg til rette i den rollen som de fleste med vedkommendes kjønn havner i, er bare som man kan forvente, og dette burde ikke være problematisk. At en som er født som mann heller vil inn i den rollen som de fleste kvinner har burde altså ikke være problematisk for vedkommendes omgivelser; et slikt valg burde i utgangspunktet bli møtt med full respekt. Det kan også hende at vedkommende ikke ønsker å gå inn i noen av de typiske kjønnsrollene som finnes, og også dette burde være helt uproblematisk. 

Enkelte av de som ikke føler seg til rette i den kjønnsrollene mange vil si de er født til, hevder at de føler seg som om de tilhører det annet kjønn. En (person som er født som en) mann kan da si at han  ikke føler seg som mann, han føler seg som kvinne, og vice versa. Men kan dette være riktig? 

Følelser er svært viktige, og man kan oppleve svært mange forskjellige følelser, og de finnes over et svært bredt spektrum. Man kan for eksempel føle glede i noen situasjoner, og sorg i andre. Man kan oppleve glede og sorg fordi man kan oppleve at de er forskjellige, og man kan kontrastere den ene følelsen med den andre. Dette gjelder generelt; skal man sette navn på noe må man kontrastere det med noe annet. Dette gjelder vått/tørt, naturgitt/ kunstig, menneske/dyr, osv – man vet kun hva det ene er først når man har erfart det andre. I tilfeller hvor man ikke kan erfare kontraster kan man ikke si at det finnes alternativer.

Men hvis en person er født som mann, hvordan kan han da si at han føler seg som en kvinne? Han vet ikke hvordan det er å føle seg som kvinne; han vet heller ikke hvordan det er å føle seg som mann fordi han har ikke noe kontrastere disse følelsene med. Han vet bare hvordan han opplever seg selv som seg selv, han opplever seg selv som han er, han kan ikke kontrastere denne opplevelsen med noen annen opplevelse – den eneste erfaringen han kan ha på dette området er den erfaringen han har som seg selv. 

La oss kort utdype dette noe videre. To voksne personer – Ola og Kari – kan bare oppleve seg selv, de kan ikke oppleve hvordan det er å være mann og hvordan det er å være kvinne. Ola kan bare oppleve seg selv fordi han har ikke noen som helst erfaring fra noen annen person enn seg selv, han kan ikke oppleve hvordan Kari har det. Tilsvarende for Kari, hun kan ikke oppleve hvordan Ola har det. Men begge kan føle seg utilfreds med den situasjonen de er i, inkludert med den kroppen de har. Vi vil dog tro at det mest sannsynlige er at personer som ikke føler seg hjemme i den kroppen de har og føler seg som tilhørende et annet kjønn, egentlig ikke er tilfreds med den rollen som de forventes å spille utifra det kjønn de har. Dette betyr dog ikke at det finnes flere enn to kjønn. 

En slik opplevelse, en følelse som altså går ut på at en person ikke føler seg vel i den rollen som folk flest forventer at han eller hun skal følge, bør møtes med respekt. Dersom en voksen person på et slikt grunnlag ønsker å foreta inngrep (operasjoner, hormonbehandling) bør han ha all rett til dette, og hvis han ønsker å fremstå som et annet kjønn enn det han er født til bør han ha all rett til dette. 

Men dette betyr ikke at en mann som gjennomgår en slik transformasjon blir en kvinne. 

Andre kjønn

Enkelte hevder at det finnes mer enn to kjønn. Biologisk sett finnes det imidlertid som vi har nevnt kun to kjønn, men de som hevder at det finnes flere kjønn mener gjerne at noen vil leve på en annen måte enn den som  de vanlige kjønnsrollene for mann og kvinne forutsetter. En liste på tidsskriftet Illustrert vitenskaps nettside lister opp hele 65 kjønn (link nedenfor).

Etter mitt syn er dette feil vei å gå. Selv om man vil leve på en annen måte enn den måten som de tradisjonelle kjønnsrollene innebærer, hvis man for eksempel vil plukke noen bestanddeler fra mannsrollen og noen fra kvinnerollen og kanskje også legg til noen elementer man selv har funnet på, kan ikke dette bety at det dermed oppstår et nytt kjønn. 

Enhver bør absolutt kunne leve slik vedkommende selv ønsker, inkludert å selv bestemme sitt utseende, sin fremtoning, sin seksuelle orientering (og dette gjelder sikkert også andre ting som jeg ikke har fantasi nok til å komme på), men dette betyr ikke at den kombinasjonen man setter sammen innebærer at det oppstår et nytt kjønn. 

Pronomenbruk

Enkelte menn som har gjennomgått såkalt kjønns-korrigerende behandling og som fremstår som kvinne, ønsker eller krever at andre skal omtale dem som «hun», ikke som «han». 

Et slikt ønske bør respekteres. Vårt syn her innebærer dog ikke at en slik bestemmelse bør lovfestes, lovverket bør ikke si noe som helst om dette. 

Det som først gjorde den canadiske psykiateren Jordan Peterson verdensberømt var at han nektet å følge et lovpålegg om slik pronomenbruk. Han var ansatt ved et statlig universitet, og det statlige lovverket krevde at ved statlige institusjoner skulle alle ansatte benytte det pronomen som personen det gjaldt ønsket. Peterson var villig til å benytte det pronomen som vedkommende ønsket, men han var imot at det skulle være en lov som påla de ansatte dette. Dersom universitetet hadde vært privat ville denne problemstillingen aldri ha oppstått. Da kunne universitetet selv bestemt hva som skulle gjelde på et slikt område, og de kunne ansette eller la være å ansette de som ikke fulgte det universitetet hadde bestemt. Her er det en stor forskjell på hva en statlig institusjon kan gjøre, og hva en privat institusjon kan gjøre. (Forskjellen består i at det staten bestemmer gjelder alle, det en privat aktør bestemmer gjelder kun de som frivillig velger å ha med institusjonen å gjøre. Som kjent er det dessverre slik i dag at svært mye av vårt forhold til staten er basert på ikke-frivillighet, det vil si tvang.)   

Juridisk kjønn

En person er født som enten gutt eller jente, som mann eller kvinne. Det finnes dog sjeldne unntak fra dette, om lag 1 av 5000 er født med en uklar kjønnsidentitet, mens alle andre er enten det ene eller det andre, og det er kun dem vi tenker på her. Det at 1 av 5000 er født med en uklar kjønnsidentitet betyr ikke at medfødt kjønn er uklart for de 4999 andre. 

Som vi har nevnt over forekommer det tilfeller hvor en person ønsker å fremstå som et annet kjønn enn det vedkommende er født til, og vi har ikke noe problem med eller innvendinger mot dette. Men det at en mann ønsker å fremstå som kvinne, betyr ikke at han blir en kvinne. En implikasjon av denne problemstillingen er det som kalles «juridisk kjønn». Vi siterer fra SNL: 

«Juridisk kjønn er det  kjønnet  en person er registrert med i  folkeregisteret, se Lov om endring av juridisk kjønn av 17. juni 2016 nr. 46 § 1. En persons  kjønnsidentitet  er et personlig forhold som er beskyttet av retten til privatliv etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 8 ifølge  Den europeiske menneskerettighetsdomstol. En persons kjønnsidentitet vil også regnes som et personlig forhold som skal beskyttes etter  Grunnlovens  § 102 som også slår fast at enhver har rett til respekt for sitt privatliv. Juridisk kjønn og må ses i sammenheng med folkeregisterloven (lov om folkeregistrering, 9. desember 2016 nr. 88), hvor det blant annet følger at  fødselsnummeret  skal endres når kjønn endres. For å endre juridisk kjønn må man oppleve å tilhøre det andre kjønnet enn det man er registrert med i folkeregisteret. Endringen av kjønn baseres på personens egen opplevelse av kjønnsidentitet, og det er ikke noe krav om en medisinsk vurdering eller medisinsk behandling. Det kan velges mellom mann og kvinne. Det er mulig å endre juridisk kjønn flere ganger, da det ikke er noen begrensninger i antall ganger en person kan endre juridisk kjønn. Lov om endring av juridisk kjønn gir den enkelte mulighet til å bestemme hvilket juridisk kjønn som skal fremgå av folkeregisteret og  personnummeret, og baseres på personens egen opplevelse av kjønnsidentitet.» 

Kjønn er et biologisk faktum gitt ved fødselen, og det er ikke mulig å endre kjønn. Allikevel, dersom en mann ønsker å fremstå som kvinne, bør han ha all rett til å gjøre dette i all sosial omgang. (Han bør dog informere potensielle sexpartnere om dette før et forhold utvikler seg til intim omgang.)

Slik vi ser det er det ikke riktig at han blir registrert som kvinne i folkeregisteret eller at han står oppført som kvinne i sitt pass. En god løsning på denne utfordringen kan være at passet ikke bare oppgir en persons kjønn, men også det kjønn personen ønsker å fremstå som. Det kan derfor være to rubrikker i passet, en for kjønn, og en for det kjønn passinnehaveren ønsker å fremstå som. 

Det skal således etter vårt syn ikke være noen rett til å endre kjønn – det er bokstavelig talt umulig, og derfor heller ikke noen rett til å endre personnummer. 

Kjønnskorrigerende behandling

Kjønns-korrigerende behandling innebærer at en person som er født som mann ønsker å fremstå som kvinne, og derfor ønsker å få utført visse operative inngrep på kroppen, og å ta visse hormoner, slik at kroppen fremstår som en kvinnes kropp, dvs. uten skjeggvekst og med en kvinnes kjønnsorganer, former, bryster, etc. Slike operasjoner skal visstnok i mange tilfeller være rimelig vellykkede, men det er også et betydelig antall som senere angrer på at de gjennomgikk en slik operasjon. 

Men allikevel: Kjønns-korrigerende behandling er ikke mulig. En mann som har foretatt slik behandling blir ikke en kvinne, han forblir en mann, men han vil ha en kropp som er helt annerledes enn den han ble født til å ha. Hvis han blir tilfreds med dette, er det selvsagt allikevel all grunn til å respektere denne personens valg. 

Voksne personer bør ha all rett til å foreta de endringer i sin kropp som vedkommende selv ønsker. Men det hevdes at også barn kan oppleve såkalt kjønnsdysfori, men vi vil være sterkt imot at barn/umyndige blir utsatt for såkalt kjønns-korrigerende operasjoner. Tenåringer er som regel forvirret om det meste, og det bør ikke være tillatt å foreta inngrep på en tenårings kropp, inngrep som vil ha enorme konsekvenser for vedkommende resten av livet. 

(Som nevnt over er cirka 1 av 5000 født med en uklar kjønnsidentitet, og kjønns-korrigerende behandling kan være riktig for slike personer.) 

Kvotering

Muligheten til å endre kjønn har fått enkelte absurde implikasjoner. Som kjent er enkelte områder i samfunnet omfattet av kvoteringsordninger mht. kjønn, det vil si at medlemmer av et underrepresentert kjønn skal få forrang ved opptak til studieplasser eller ansettelser i visse stillinger. 

Dette har ført til at enkelte har endret juridisk kjønn for å komme inn under en kvoteringsordning: enkelte menn har skiftet juridisk kjønn til kvinne for å få ekstra studiepoeng slik at de kan komme inn på ettertraktede studieplasser. Antagelig vil de skifte kjønn tilbake til sitt medfødte kjønn etter at utdannelsen er fullført, som nevnt over er det i lovverket ingen begrensninger for antall ganger man kan skifte kjønn. 

Vårt syn er at en privat institusjon kan gjøre akkurat som de måtte ønske på dette og på en rekke andre områder, og vårt syn om kjønn gjelder hva statens politikk bør være. Staten bør kun akseptere det kjønn en person er født med, mens en undervisningsinstitusjon eller et firma kan gjøre slik eierne finner er riktig mht. ansettelser og kvotering. 

At enkelte menn skifter kjønn til kvinne for å få en ettertraktet studieplass, viser bare hvor absurd hele denne problemstillingen er. 

Toaletter, fengsler 

Kvinner er svakere enn menn og bør på visse områder kunne velge å være helt isolert fra menn. Dette gjelder slike områder som toaletter og fengsler. Dametoaletter og kvinnefengsler bør kun forbeholdes kvinner, dvs. personer som er født som kvinner. Hvis en mann som hevder han er en kvinne får adgang til disse områdene, kan skruppelløse menn «skifte kjønn» og benytte disse områdene til å krenke kvinner. 

Det finnes eksempler på at en dømt voldtektsforbryter har identifisert seg som kvinne, og derved fått anledning til å sone i et kvinnefengsel hvor han så har fortsatt å forsøke å voldta kvinner. 

En person som er født som mann bør ikke få adgang til dametoaletter, og han bør ikke få sone i kvinnefengsler selv om han påstår at han er kvinne. Fengsler bør være statlige, og det er ikke noe i veien for at det opprettes egne avdelinger for menn som fremstår som kvinner. Men de bør ikke slippes inn på fengselsavdelinger som er forbeholdt kvinner. 

Igjen, et privat firma kan ha akkurat den praksis de vil på dette området: Et privat firma kan ha et felles toalett for alle, eller de kan ha herretoalett og dametoalett hvor transmenn har adgang til dametoalettet, eller de kan ha tre typer toaletter: et for kvinner, et for herrer, og et for transer. 

Sport

Menn er større og sterkere enn kvinner, og derfor bør sport hvor fysisk styrke har betydning for resultatene ha egne klasser for kvinner. (Det finnes aktiviteter som regnes som sport, men hvor kjønn ikke spiller noen rolle, for eksempel sjakk og bridge, og der kan kvinner og menn fritt konkurrere i samme klasse. Vårt syn er dog at sjakk og bridge ikke er sportsgrener, men denne diskusjonen tar vi ikke her.)

Hvis en mann erklærer seg som kvinne og stiller i kvinneklassen i en sport er dette svært urettferdig overfor de kvinnene som stiller i samme konkurranse. 

Den mest kjente eksempler på dette er den amerikanske svømmeren Lia Thomas. Thomas ble født som mann, han var en aktiv konkurransesvømmer, men han oppnådde ikke gode resultater. Når han var 23 år gammel erklærte han seg som kvinne, fikk stilte i kvinneklasser og vant en rekke mesterskap foran kvinnelige svømmere. 

Thomas hevder at han virkelig føler seg som kvinne, og han har gjennomgått hormonbehandling som innebærer at kroppen ble mer feminin enn den han hadde før han begynte behandlingen. Han ble godkjent som kvinnelig svømmer av de rette instanser innen de som administrerer svømmekonkurranser i USA. 

De som administrerer sportsgrener er private selskaper, og de har all rett til selv å bestemme hvilken politikk de skal føre på dette området. Hvis de ønsker at transmenn skal få stille i kvinneklassen, har de altså all rett til å gjøre dette, men vi kan ikke si annet enn at vi synes dette er svært urettferdig overfor de som virkelig er født som kvinner og som ønsker å konkurrere. 

I enkelte sportsgrener har de som administrerer konkurranser valgt å ikke godta transer som deltagere i kvinneklassen, og det er en politikk vi støtter. 

Sykehus

Enkelte avdelinger på sykehus er naturlig nok forbeholdt kvinner. I det siste har enkelte transmenn blitt innlagt på slike avdelinger, og noen kvinner har da følt ubehag ved at de har det de oppfatter som en mann i en seng rett ved siden av seg. Naturlig nok har de protestert overfor sykehusledelsen. Vi har kommet over et oppslag fra The Times som illustrerer hvordan det statlige helsevesenet i Storbritannia reagerer på slike klager. 

«Patients who raise concerns about trans women being put on female only hospital wards  are comparable with racists and may have to be «removed», NHS guidelines suggests. The policy in NHS Ayrshire & Arran, called Supporting Trans Service Users, puts forward a scenario where a woman patient «explains she didn’t expect to be sharing the ward with a man and points to the bed opposite»». Overskriften på denne artikkelen er «Objections to trans patients on women’s hospital wards «like racism»».

Retningslinjer fra NHS foreslår altså at politikken bør være at en kvinne som protesterer mot at en transmann blir lagt i en seng ved siden av henne på kvinneavdelingen på sykehuset bør fjernes, og at det å protestere mot at en transmann legges inn på en kvinneavdeling på et sykehus er like kritikkverdig som rasisme. Den som bør fjernes er altså kvinnen som protesterer, og ikke transmannen. Sitatet ovenfor er fra The Times 11. desember 2022 (og vi har en skjermdump). 

Private sykehus kan ha akkurat den praksis de vil på dette området, og det vi vil synes er naturlig er at transmenn ikke legges inn på kvinneavdelingen, men hvis nødvendig kan det opprettes en egen avdeling for transer. 

Eksemplet fra Storbritannia handler om hva det statlige helsevesenet gjør, og det er slik vi ser det helt grotesk at det å protestere mot innleggelse transmenn på kvinneavdelinger er sammenlignbart med rasisme. 

Absurde implikasjoner

Det syn at en mann som identifiserer seg som kvinne egentlig ikke er en kvinne, eller at det finnes kun to kjønn, står dessverre svakt i innflytelsesrike miljøer i dag. I viktige miljøer kan man bli utstøtt, og ikke bare det, man kan også risikere å bli politianmeldt, dersom man hevder at det kun finnes to kjønn. 

«Nylig ble kvinnesaksaktivisten Christina Ellingsen  politianmeldt for å ytre at menn verken kan bli kvinner, jenter, lesbiske eller mødre, og at det verken finnes papirarbeid, kirurgiske inngrep eller tankemønstre som kan gjøre at hankjønn blir hunkjønn. Hun har vært inne til avhør, og påtalemyndigheten skal vurdere om de skal opprette tiltale» (Nettavisen, lenke nedenfor). 

Nylig ble en deltager i et mesterskap i sportsgrenen «Stein saks papir» diskvalifisert fordi han hevdet at det kun finnes to kjønn: « … Sebastian … og Henrik … ble kastet ut av «stein, saks, papir»-mesterskap. Aktivist Rio Vik er stolt over å ha sagt ifra. «– Det er personer med disse meningene som dreper transpersoner» (subjekt, link nedenfor). Aktivisten Rio Vik står sterkt på det standpunkt at det finnes svært mange kjønn, og at de som hevder at det kun finnes to kjønn er medansvarlig for drap på transpersoner. Det absurde i dette synet er opplagt, og det skulle også være unødvendig å påpeke den logiske feilslutningen i Viks resonnement. 

«Anne Kalvig har … sagt opp sin stilling som professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun oppgir oppgir mobbing og trakassering over tid som årsaken til at hun sier opp … mobbingen skjer fra blant annet rektor Klaus Mohn. … Mohn skal blant annet ha skrevet at det ikke er plass til «slike som henne» i akademia. Kalvig har engasjert seg i debatten om «kvinne» og «kjønnsidentitet». Hun mener personer som er født som menn (biologisk) ikke kan kalles seg kvinner.  .. Kalvig er nestleder WDI Norge (Women’s Declaration International) som jobber mot at transkvinner kan regnes som kvinner. De mener det er et viktig feministisk punkt» (inyheter).

Et sjekkested for lesbiske kvinner i London måtte stenge fordi transer  – dvs. menn som påstår at de er kvinner – ble nektet adgang. 

Heller ikke verdensberømmelse sikrer en person mot slike absurde reaksjoner. «The two most notable targets are J.K. Rowling and Richard Dawkins, both cultural influencers who have now been taken to the woodshed for their opposition to the woke insistence that there are more than two genders. The exceptionally popular author of the Harry Potter series, J.K. Rowling …   continues to be savaged  by the … woke media … She has violated the woke religious code by her opposition to the transgender agenda. … Preeminent scientist Richard Dawkins … is also now being savaged because he  referenced  the transgender notion of more than two genders as a “distortion of reality” and declared that scientifically, “sex really is binary”; “there are two sexes and that’s all there is to it.”» (frontpagemag, link nedenfor). 

Hvordan er det mulig? 

Hvordan kan disse tingene skje? Hvordan kan disse absurde standpunktene bli godtatt av så mange? 

For det første: virkeligheten eksisterer av uavhengig av noens bevissthet, og den viktigste dyd er å akseptere den og innrette seg etter den. Det er en rekke fakta som bare er og som vi ikke kan gjøre noe med, og det bør man akseptere. Å akseptere virkeligheten som den er, og å rette seg etter fakta og logiske resonnementer basert på fakta, er en dyd som kalles rasjonalitet. Alternativet til denne holdningen er å ignorere virkeligheten, eller å late som om virkeligheten er annerledes enn den egentlig er. De som ikke er villig til å akseptere virkeligheten forsøker da å presse sin ønsketenkning ned over virkeligheten, det de vil er å la sin egne ønsketenkning trumfe virkeligheten. 

Denne irrasjonell holdningen er utgangpunkt for de som tror at man selv kan bestemme hvilket kjønn man har. (Dette går altså ikke på at man ikke ønsker å gå inn i en bestemt kjønnsrolle, det handler om å ikke aksepterer at man er født med et bestemt kjønn.) 

Overbevisningen om at det finnes flere kjønn enn to, og at man kan endre kjønn, er et resultat av å ikke akseptere fakta, det er et resultat av å tro at man kan presse sin egen ønsketenkning ned over virkeligheten. Det er et resultat av å tro at følelser er viktigere enn virkelighetsbasert tenkning og aksept av fakta. Det er et resultat av fravær av rasjonalitet. Det er ren irrasjonalitet. 

For det andre: Hvordan kan så mange godta dette? Hvordan kan kvinner akseptere at menn deltar i sportklasser som burde være og tidligere var forbeholdt dem, hvordan kan kvinner godta at menn soner i kvinnefengsler, hvordan kan kvinner godta at menn benytter dametoaletter, hvordan kan kvinner godta at menn sier at de er kvinner og derved kan snike seg foran dem i når det gjelder inntak på ettertraktede studier? Det er ikke bare svært mange kvinner som godtar dette, i dagens kultur er det også slik at svært mange menn godtar dette. 

Dette skjer fordi praktisk talt alle slutter opp om den etiske dyd som heter altruisme. Altruisme er et etisk prinsipp som sier at det som er moralsk høyverdig er å gi avkall på verdier som fremmer eget liv til fordel for andre. 

Disse kvinnene gir avkall på områder som var forbeholdt dem fordi de har lært at det som er moralsk er gi avkall på det som virkelig er godt for dem.  

For det tredje: Hvorfor godtar så mange menn dette? (Det er som regel menn som bestemmer at transpersoner/menn kan få sone i kvinnefengsler, kan få delta i sportsklasser tidligere forbeholdt kvinner, etc.) 

En viktig egenskap ved maskulinitet er en villighet og evne til å til å beskytte og forsvare kvinner. I dette tilfellet innebærer dette å beskytte kvinner mot menn som forsøker å trenge seg inn på områder som burde vært forbeholdt kvinner og kvinner alene. Men dessverre lever vi i en kultur hvor maskulinitet står svakt. Mange menn vet ikke hva maskulinitet består i – de blir altfor liten grad fortalt hva virkelig maskulinitet innebærer – og det vi ser nå på disse områdene er resultat av dette. 

Kort oppsummering

Det som skjer – at menn kan komme inn på arenaer som burde vært forbeholdt for kvinner – er svært urettferdig, og ofte farlig, for kvinner. Dette kan skje fordi vi lever i en kultur som er preget av irrasjonalitet og altruisme, og at dyden maskulinitet står svakt. 

For å leve godt må man praktisere dyder som rasjonalitet og rasjonell egoisme. Menn bør praktisere maskulinitet (en dyd vi nylig har diskutert i en artikkel her på Gullstandard). 

Hvis man ikke praktiserer disse dydene, men gjør det motsatte, er det umulig å få et godt liv. Og hvis disse dydene ikke dominerer i kulturen, vil det gradvis bli verre for alle. Det er en slik utvikling vi er inne i nå. 
.

.

.

.

.

https://www.iconswomen.com

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/straffbart-a-beskrive-virkeligheten/o/5-95-516368

https://sml.snl.no/kjønnsdysfori

https://www.thetimes.co.uk/article/objections-to-trans-patients-on-womens-hospital-wards-like-racism-vz309qqtq

https://illvit.no/mennesket/hvor-mange-kjonn-finnes-det

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *