Katastrofal strategi mot Putin

Det verste som kan skje et land og et folk er at landet kommer i krig. Politisk vanstyre er ille, men et militært angrep i stor skala er langt mer ødeleggende enn politisk vanstyre. Politisk vanstyre fører til fattigdom og arbeidsløshet, og kanskje til sult og generelt forfall, og i verste fall til at man blir utsatt for et militært angrep, mens en fullskala krig fører til massedød og enorme materielle ødeleggelser. 

Man bør derfor forsøke å unngå begge deler. Her skal vi kort kommentere noen elementer i den strategien som ledende politikere i Vesten har ført etter Russlands angrep på og invasjon av Ukraina. 

Krigen er reellt sett et forsøk fra Russland på innlemme det selvstendige landet Ukraina som en del av Russland. Ledelsen i Russland betrakter dog Ukraina ikke som et selvstendig land, men som en kunstig konstruksjon skapt av Vesten som et ledd i en plan om å ødelegge Russland slik det er i dag. Ledelsen i Russland betrakter Ukraina som en del av Russland (eller som en del av Russlands legitime interessesfære), og det de forsøker med krigen er å ta området tilbake.  

Som vi har nevnt tidligere må man i en konflikt støtte den siden som i størst grad har/respekterer individuell frihet og det er klinkende klart at i dette tilfellet gjelder det Ukraina, dette selv om det var mye å kritisere i det Ukraina som eksisterte før 24/2-2022.  

Det verste som kan skje i en krig er at den eskalerer, det vil si at den begynner som en krig mellom to land og så utvider den seg til å omfatte flere og flere land. De politiske ledere må derfor spille sine kort svært forsiktig slik at dette ikke skjer. 

Og det er her flere ledere i Vesten har spilt sine kort på en måte som Russland kan bruke for å eskalere krigen. 

Vi har tre eksempler. President Biden uttalte for en tid siden (april 2022) at Vesten må arbeide for regimeskifte i Russland: «Joe Biden Is Calling for Regime Change in Russia …» (newsweek).  (Man kan si at det Biden mente var at russerne selv må skifte ut Putin, men dette er en nyanseforskjell som spiller liten eller ingen rolle i praksis.)

Dette kan forstås dithen at Vesten har en mål om å invader Russland og innsette et helt annen type regimet i dette landet. Dette kan sterkt motivere Russlands krigsinnsats, og også gi legitimitet til russiske lederes ønske om å utvide krigen til å omfatte flere land enn Ukraina

Visepresident Kamala Harris hevdet (februar 2023) at «– Russlands angrep er en forbrytelse mot menneskeheten. Russlands angrepskrig i Ukraina utgjør en forbrytelse mot menneskeheten …» (Kilde Finansavisen). 

Dette er et signal til alle som deltar i krigen på Russlands side om at hvis de taper så vil de havne i en forferdelig situasjon: enten blir de henrettet eller så vil de bli idømt lange fengselsstraffer. Dette er ikke noe som kan motivere russiske offiserer og politiske ledere til å avslutte krigen. 

Estlands statsminister Kaja Kallas er den siste vi siterer i denne omgangen. På en sikkerhetskonferanse i München for noen få dager siden, hvor temaet var  «Visions for the Europene Security Architechture», mer enn antydet hun at Vesten måtte okkupere Russland (hennes og flere andre innlegg ere å finne på et opptak tilgjengelig på youtube nedenfor).  

Det som i siste instans motiverer folk til å slåss er et ønske om å beskytte fedrelandet. Når Vestens ledere nå truer med å invadere Russland er dette noe som sterkt vil motivere den russiske befolkning og den russiske hæren til å kjempe enda mer innbitt mot sine fiender. 

Her har vi altså fremtredende politiske ledere i Vesten som reelt sett sier at krigen handler om å eliminere Russland slik det finnes i dag. Dette er å gi den russiske ledelsen svært gode argumenter for å utvide krigen til å omfatte hele NATO. 

Vestens ledere burde kun ha sagt at «Krigen er et forsøk fra Russland på å innlemme Ukraina i eget rike. Dette skal de ikke lykkes med, og vi skal hjelpe Ukraina og sørge for at dette ikke skjer. Vi er for at Ukraina skal beholde sin frihet og derfor skal den russiske invasjonen av Ukraina slås tilbake.» 

Det er kun dette ledende politikere i Vesten burde sagt. Kommentatorer og journalister kan selvfølgelig si akkurat hva de vil, men politikere som har ledende verv i statsapparatet burde ikke snakke om ting som skal skje internt i Russland etter krigens avslutning mens krigen pågår. 

Uttalelser av den typen vi har sitert tre av over kan være med på å eskalere krigen slik at den grusomme krigen som nå pågår i Ukraina kan spre seg og bli en krig mellom Russland (og kanskje Kina) på den ene siden, og Vesten på den andre siden. Dette vil være en katastrofe, og uttalelser av  den typen vi har gjengitt ovenfor kan være en sterkt medvirkende årsak til en slik eskalering. Hvis Vesten ble angrepet er dette også et resultat av politisk vanstyre.
.

.

.

.

https://www.newsweek.com/joe-biden-calling-regime-change-russia-this-time-it-isnt-gaffe-1694867

https://www.finansavisen.no/politikk/2023/02/18/7986987/kamala-harris-russlands-angrep-er-en-forbrytelse-mot-menneskeheten

Kaja Kallas: 

4 kommentarer til «Katastrofal strategi mot Putin»

 1. «Som vi har nevnt tidligere må man i en konflikt støtte den siden som i størst grad har/respekterer individuell frihet og det er klinkende klart at i dette tilfellet gjelder det Ukraina, dette selv om det var mye å kritisere i det Ukraina som eksisterte før 24/2-2022.»

  Gjelder dette alle konflikter? I de fleste kriger er det sikkert litt forskjell i individuell frihet mellom de forskjellige partene. Kanskje de til og med er bedre på individuell frihet på forskjellige områder?

  Kanskje det ene landet tillater poker og ølsalg på bensinstasjoner, mens det andre tillater surrogati, og snøscooterkjøring utenfor merkede traseer feks. Hvilket land skal man da støtte i en krig?

  For å være konsistent i dette prinsippet bør vesten blande seg inn i alle konflikter i hele verden, ettersom det alltid vil være litt forskjell i individuell frihet hos forskjellige parter i en Krig, og de bør pøse på med våpen, tanks og soldater til det landet som er best på individuell frihet. Dersom dette er et prinsipp, hvem har pålagt vestlige «demokratier» denne politi-rollen? Er den selvpålagt? Har befolkningen i vesten blitt konsultert?

  Har lovverket blitt studert for Ukraina og Russland punkt for punkt for å sjekke hvem som er best på individuell frihet? Og har det blitt gjort noen undersøkelser om hvilket land som i praksis håndhever lovverket sitt best, slik at vi er sikre på at den millitære støtten vi gir faktisk øker netto individell frihet i verden?

  Jeg snakker ikke her om et land som er såkalt «demokrati «eller ikke. Jeg snakker om de lovene som faktisk er i landet, ikke hvordan lovgivende forsamling blir utpekt som er to forskjellige ting.

  I individuell- frihet-regnestykket bør det selvsagt tas med i beregningen at den millitære støtten som gis til enten Ukraina eller Russland finansieres av skattebetalerne i vestlige land som blir tvunget til å betale for dette av egen lomme, og selvsagt mer gjeld til kommende generasjoner. Dette vil vel havne på minus lista i individuell-frihet-regnestykket uansett hvem vesten støtter?

  Dersom det er en krig mellom to land som er ca like gode på individuell frihet, kanskje noen plusser og minuser hos hver part, men alt i alt ikke veldig ulike, kan utenforstående da bare la dem krige ferdig i fred, uten å påføre unødvendige kostnader på egen befolkning?

  Håper på utfyllende logiske svar

  1. Jeg skrev at man i en konflikt bør støtte den siden som i størst grad slutter opp om individuell frihet. Grunnen til at jeg poengterte dette var at det er svært mange som har et annet perspektiv; de ser på historien. For eksempel er det noen som sier at siden Taiwan i lang tid var en del av Kina så har Taiwan ikke rett til å eksistere som egen stat. Noen sier også at siden området Israel nå ligger på tidligere i noen grad var bebodd av arabiske palestinere, har Israel ingen rett til å eksistere som egen stat på dette området. Dette er en feil tilnærming. Taiwan har større individuell frihet enn Kina, og Israel har større individuell frihet enn de islamistiske gruppene som angriper Israel ønsker å innføre, og derfor bør man i disse to tilfellene klart støtte Taiwan og Israel.

   Med hensyn til Ukraina og Russland har Russland de siste 15 – 20 årene beveget seg i retning av et stadig mer omfattende og mer barbarisk diktatur. Ukraina har gått motsatt vei, de har gått i retning av større frihet. Det er ikke nødvendig å studere landenes lovverk og hvordan landenes rettsapparater fungerer i praksis for å fastslå dette.

   Man bør derfor klart støtte Ukraina.

   Fredsaktivist: «For å være konsistent i dette prinsippet bør vesten blande seg inn i alle konflikter i hele verden …».

   Jeg skrev «Man må støtte», jeg skrev ikke staten må med penger/våpen/soldater, etc. støtte en side i enhver konflikt/krig hvor som helst i verden. Om to land langt vekk er i krig med hverandre så kan du og jeg som enkeltpersoner støtte den ene siden eller den andre siden ved å gi penger, ved å opprette støttekomiteer, ved å skrive leserbrev til avisene etc. Det som er riktig i et slikt tilfelle er å støtte den siden som i størst grad har frihet for sine borgere. Staten bør ikke blande seg inn i en slik krig, hverken med penger eller på annet vis, dette fordi en krig langt vekk som regel ikke har noen som helst innvirkninger på eget land.

   Men hvis det er snakk om Ukraina-Russland er det tydelig at Russland er aggressoren. Russland har gått til angrep på et naboland, og vi er også et naboland av Russland. Russland har en historie som innebærer at de stadig har gått til angrep på sine naboland, og når de har tatt et land eller område så går det noen tid og så går de løs på neste området, og så på neste. Hvis Russland lykkes i Ukraina ville de gått etter flere mål etter at Ukraina hadde kapitulert. Dette er farlig for alle land i Vesten, og derfor er det viktig at Vesten støtter Ukraina for å hindre at Russland etter en seier begynner å planlegge nye kriger og å angripe flere land.

   Fredsaktivist har et poeng i og med at denne krigen finansieres med lånte penger, men i dette tilfellet er det viktigere å stoppe en aggressor heller enn å akkurat på dette punktet å ikke øke gjelden. Norge har en stor formue så gjeldsproblemet er ikke stort for Norges del, det er derimot svært stort for praktisk takt alle andre land i Vesten. Men befolkningene i disse andre landene synes det er helt greit at statsgjelden øker så da er det i seg selv å skylde for dette, dvs. for de store problemene som kommer i årene fremover.

   Fredsaktivist: «Har lovverket blitt studert for Ukraina og Russland punkt for punkt for å sjekke hvem som er best på individuell frihet? Og har det blitt gjort noen undersøkelser om hvilket land som i praksis håndhever lovverket sitt best, slik at vi er sikre på at den millitære støtten vi gir faktisk øker netto individell frihet i verden?»

   Det er opplagt for enhver avisleser at utviklingen har gått i retning av mindre frihet i Russland og større frihet av Ukraina de siste årene. Det er overhodet ikke nødvendig å gå inn på det detaljnivå som Fredsaktivist ber om her for å fastslå dette.

   Fredakstivist: «Dersom det er en krig mellom to land som er ca like gode på individuell frihet, kanskje noen plusser og minuser hos hver part, men alt i alt ikke veldig ulike, kan utenforstående da bare la dem krige ferdig i fred, uten å påføre unødvendige kostnader på egen befolkning?»

   Hvis Vesten ikke hadde hjulpet Ukraina ville Ukraina opphørt å eksistere, og regimet i Moskva ville begynt å planlegge nye angrep på andre land i sitt nærområde. Dette er farlig for hele Vesten. Russland må kastes ut av Ukraina! Ledelsen i Russland må vite at dersom de går til angrep på et av sine naboland så vil de tape den krigen i dag setter igang. Dette er det beste plan for fred på lang sikt.

   Vesten burde hatt et militært forsvar og en militær slagkraft som var slik at ingen ville våget å angripe. Dessverre har Vesten de siste ti-årene svekket sitt militære forsvar og tapt kriger – sist den i Afghanistan. Vesten har også inntatt en svært ettergivende holdning overfor Russlands stadig mer aggressive utenrikspolitikk: Ingen merkbare reaksjoner på Russlands invasjoner rundt omkring, ingen reaksjon på Russlands annektering av Krim. En slik politikk er lite annet enn et signal til aggressor om at de ikke vil møte motstand. Nå har Vesten klart å samle seg i sin støtte til Ukraina, og det er bra, men hvis Vesten hadde vært sterk i tiden før invasjonen ville Russland som sagt ikke våget å angripe Ukraina.

   Slagordet var «Aldri mer 9. april», men det går som regel kort tid før man glemmer slike gode forsetter. Vi støtter det som blir sagt i gamle Rom: «Vil du ha fred, forbered deg på krig!»

 2. «Det er opplagt for enhver avisleser at utviklingen har gått i retning av mindre frihet i Russland og større frihet av Ukraina de siste årene. »

  Ja aviser kan vi stole på, enig i det.

  Men hva med friheten i vestlige land? Husker for ikke mange månedene siden at vi ikke fikk bevege oss utendørs, eller samles i større grupper pga en viss sykdom som visstnok florerte og drepte folk i hopetall, og at folk ble truet til å miste jobben dersom de ikke utførte en viss medisinsk behandling mot ovennevnte sykdom.

  På hvilke spesifikke punkter er vesten så mye bedre enn Russland egentlig, som rettferdigjør denne enorme pengebruken på Ukraina?

  Dersom Ukraina taper krigen, hva vil skje med resten av Vesten? Vil Putin gå til Blietzkrig og invadere alle vestlige land, og innsette lokale russiske ekvivalente Terboven-typer, eller kanskje russiskvennlige-norske-Quislinger? Jeg bare spør ettersom det er mine skattepenger som brukes til krigsmateriellet til Ukraina.

  Om denne frykten er reell, hvordan vil dette forverre den individuelle friheten i vestlige land? Vi har jo allerede ingen frihet, som ble bevist de siste årene. Politikerne kan styre og stelle som de vil med oss, og vi har ingenting vi skulle ha sagt. Hva er vitsen med å krige mot en annen totalitær makt da?

  De eneste som har noe å vinne på denne krigen er de som produserer våpen, fordi de får skattepengene som brukes på krigen.

  1. Mye av det som Fredsaktivist spør om her kan man lett finne svar på i mainstreamkilder, som til en viss grad er å stole på på en del punkter. (Man må ikke uten videre godta alt de sier, men makna heller ikke bare avvise alt de sier; man må lese et bredt utvalg av kilder og så danne seg sin oppfatning på basis av dette.)

   Fredsaktivist spør: «På hvilke spesifikke punkter er Vesten så mye bedre enn Russland…»

   Putin er blitt verdens rikeste mann ved å snylte på sin befolkning, hans venner er på tilsvarende måte kommet i en tilsvarende posisjon, det vil si det er blitt svært rike, opposisjonelle forretningsmenn er kastet i fengsel, andre opposisjonelle aktører er blitt kastet ut av vinduer i hoteller over store deler av verden (jeg tror antall oligarker som er omkommet på denne måten nærmer seg 30), en rekke journalister er blitt drept, landets administrasjon er gjennomkorrupt, landets velstand er synkende, gjennomsnittlig levealder for menn er visst 58 år, det er utbredt alkoholisme, osv.

   «Vi [her i Vesten] har jo allerede ingen frihet, som ble bevist de siste årene. Politikerne kan styre og stelle som de vil med oss, og vi har ingenting vi skulle ha sagt. Hva er vitsen med å krige mot en annen totalitær makt da?»

   Det er helt feil å si at vi i Vesten ikke har noen frihet. Den er langt mindre enn den burde være, men vi har bevegelsesfrihet, vi har ytringsfrihet, vi har politisk frihet, vi har til en viss grad næringsfrihet, og takket være det som vi har igjen av frihet har vi fortsatt høy velstand.

   «Dersom Ukraina taper krigen, hva vil skje med resten av Vesten?»

   Alt tyder på at Putins mål er å gjenopprette Sovjetunionen i geografisk utstrekning, så det vil si at alle land som ligger nær Russland og som formelt eller reellt lå under Sovjetunion, står i fare i første omgang. Og hvis Putin får dette området vil også Vest-Europa stå i fare.

   Da takker vi for Fredsaktivists innspill. Vi vil ikke fortsette denne diskusjonen, så vi vil ikke publisere flere innlegg fra Fredsaktivist.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *